Κάντε κλικ για περισσότερα προϊόντα.
Δεν βρέθηκαν προϊόντα.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικές Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας

O ιστότοπος www.noharmcharm.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (εφεξής «ηλεκτρονικό κατάστημα») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “No Harm Charm”, που εδρεύει στη Νεα Σμύρνη, οδός Ομήρου αρ. 41-43 2ος όροφος, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 131684927 και Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@noharmcharm.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του καταστήματος: 211 1179804 (εφεξής «η Επιχείρηση» ή «No Harm Charm»).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το διακριτικό τίτλο “No Harm Charm” και το domain name: noharmcharm.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.noharmcharm.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται με το ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «επισκέπτης» ή «χρήστης» ή «πελάτης», αναλόγως του αν περιορίζεται μόνο σε επίσκεψη στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Προκειμένου να είναι συνεπής στις καθημερινές εξελίξεις της τεχνολογίας και να αναβαθμίζει συνέχεια τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης, με αποκλειστική υποχρέωση της δημοσίευσής τους στο οικείο τόπο της ιστοσελίδας του και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών της.

Ευθύνη της Επιχείρησης

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της https://www.noharmcharm.gr, ιδίως όσον αφορά στην ύπαρξη και ακρίβεια των ουσιωδών χαρακτηριστικών των διατιθέμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ούτε μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή παραδρομές κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την σφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών τους, καλούμε τους χρήστες/πελάτες, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία, να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, εάν διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο πελάτη με βάση τα τηρούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες, είτε με την αναγραφή των επικαιροποιημένων στοιχείων στην ιστοσελίδα είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, και ουδεμία περαιτέρω ευθύνη υπέχει.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το βασικό περιεχόμενο των προϊόντων που διατίθενται (π.χ. πληροφορίες, ονομασίες φωτογραφίες, απεικονίσεις) «όπως ακριβώς έχουν». Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που ανάγεται σε δόλο ή βαριεά αμέλεια της Επιχείρησης και έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, την αδυναμία παροχής προϊόντων ή πληροφοριών, καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Επιχείρηση, στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία που ανάγεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια της ίδιας της Επιχείρησης ή σε λόγους αντικειμενικούς και εκτός ελέγχου της Επιχείρησης, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά ανεξέλεγκτα τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας ή λόγους ανωτέρας βίας.

Τέλος, ως προς τα προϊόντα και τη χρήση τους από τους πελάτες, διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την παρασκευή ή τη χρήση των προϊόντων, καθώς και ούτε για τυχόν αντίδραση του οργανισμού του πελάτη σε συγκεκριμένο προΙόν. Ο πελάτης υποχρεούται να διαβάζει προσεκτικά και να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων. Σε περίπτωση απρόσμενης αντίδρασης (π.χ. αλλεργίας), συνιστάται στον πελάτη να επικοινωνήσει απευθείας με τον ιατρό ή το φαρμακοποιό του.

Διανοητική Ιδιοκτησία

Η ιστοσελίδα www.noharmcharm.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της “No Harm Charm”. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που αναρτάται από την Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικκά) των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων προϊόντων, προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης και των τρίτων προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτή ή συνεργάζονται με αυτή για εμπορικούς σκοπούς (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού, προμήθεια προϊόντων). Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση, το ηλεκτρονικό της κατάστημα, καθώς και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, είναι αποκλειστικά διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης και των ως άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από το εφαρμοζόμενο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, ιδίως περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Η εμφάνιση και έκθεση του ανωτέρω περιεχομένου στην ιστοσελίδα "https://www.noharmcharm.gr/" σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Δικαιώματα και Ευθύνη του Χρήστη

Το κατάστημα χορηγεί στο χρήστη/πελάτη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 • Σε κάθε αντίγραφο της ιστοσελίδας ή των προϊόντων αυτής, ο χρήστης οφείλει να διατηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα,
 • δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η τροποποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, η αναπαραγωγή ή δημόσια παρουσίασή τους, η διανομή και η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες όρους χρήσης.

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες που παρέχονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τους κανόνες καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το domain name www.noharmcharm.gr για τις παρακάτω ενέργειες:

 • αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο ή αντίθετο στα χρηστά ήθη, που προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο, που σχετίζεται με οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική προς την Επιχείρηση δραστηριότητα, ή που προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου,
 • αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις σχετικές συμβάσεις,
 • αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Επιχείρησης ή τρίτων προσώπων,
 • αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Αγορά Προϊόντων και Εκτέλεση των Παραγγελιών

Το κατάστημα προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες όσον αφορά στην εκτέλεση των παραγγελιών. Ως προς την παράδοση των προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει:

 • την αποστολή μέσω εταιρείας μεταφορών (courier, εφεξής «μεταφορέας») σε διεύθυνση που θα υποδείξει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του, ή
 • την παραλαβή από το κατάστημα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί η παραγγελία του είναι έτοιμη προς παραλαβή.

Ως προς τους τρόπους πληρωμής, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει:

 • Αντικαταβολή
 • Τραπεζική κατάθεση ή μεταφορά: ο πελάτης μπορεί να καταβάλει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιχείρησης, ο οποίος θα υποδειχθεί κατά το σχετικό στάδιο της παραγγελίας, εφόσον επιλεχθεί ο συγκεκριμένος τρόπος εξόφλησης. Ο πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώσει (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) το συντομότερο δυνατό μετά την εκτέλεση της τραπεζικής μεταφοράς, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στην ταυτοποίηση της εξόφλησης και στην περαιτέρω επεξεργασία της παραγγελίας του.
 • Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα: με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, ο πελάτης θα μεταφερθεί αυτόματα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζάς, όπου θα κληθεί να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του και να εγκρίνει την πληρωμή.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας κατά την πληρωμή ή την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

Στάδια Εκτέλεσης της Παραγγελίας

Μόλις καταχωρηθεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λαμβάνει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις μέσω e-mail αναφορικά με τα στάδια εκτέλεσής της. Οι ειδοποιήσεις αυτές μπορεί να έχουν το παρακάτω περιεχόμενο:

 • «Υπό Επεξεργασία»: η Επιχείρηση προετοιμάζει την παραγγελία προς παράδοση.
 • «Εστάλη»: η παραγγελία έχει παραδοθεί στο μεταφορέα και βρίσκεται καθ’ οδόν.
 • «Παραδόθηκε»: η παραγγελία έχει παραδοθεί στον πελάτη.
 • «Αναμονή Τραπεζικού Εμβάσματος»: αναμένεται η εκτέλεση και ταυτοποίηση της εξόφλησης μέσω τραπεζικής μεταφοράς.
 • «Αποτυχία πληρωμής»: η πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας απέτυχε για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία δεν καταχωρείται ως ολοκληρωμένη.
 • «Ακυρώθηκε»: ο πελάτης ακύρωσε για οποιονδήποτε λόγο την παραγγελία προτού του παραδοθεί ή προτού την παραλάβει από το κατάστημα.

Οι παραπάνω αυτόματες ειδοποιήσεις δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν, καθώς η αποστολή τους αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας. Ο πελάτης υποχρεούται να φροντίζει ώστε να μπορεί να λάβει τις ειδοποιήσεις αυτές και να τις διατηρεί καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που δεν λάβει τις σχετικές ειδοποιήσεις, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Επιχείρηση χωρίς καθυστέρηση.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα ή αλλαγή σε σχέση με την παραγγελία, η Επιχείρηση θα επικοινωνήσει με τον πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος έχει δώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του.

Χρόνος Εκτέλεσης της Παραγγελίας

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα προϊόντα να παραδίδονται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταχώρηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης για λόγο τον οποίο γνωρίζει η Επιχείρηση (π.χ. έλλειψη προϊόντος από τον προμηθευτή), αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον πελάτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης καθυστέρησης για λόγο που αφορά στον πελάτη (π.χ. αδυναμία παράδοσης στη διεύθυνση που έχει υποδείξει), τότε η παραγγελία ακυρώνεται και ισχύουν τα οριζόμενα στην παρακάτω παράγραφο περί ακύρωσης της παραγγελίας πριν την παράδοση των προϊόντων.

Ακύρωση Παραγγελίας – Επιστροφές Προϊόντων

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης των προϊόντων για οποιονδήποτε λόγο.

Στην περίπτωση που η ακύρωση γίνει πριν την παράδοση των προϊόντων, η Επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παραδώσει το προϊόν και υποχρεούται να επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα στον πελάτη. Ωστόσο, δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αναλογεί στην αμοιβή του μεταφορέα για την/-ις προσπάθεια/-ειες παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει τα προϊόντα αφού του έχουν παραδοθεί, υποχρεούται να τα επιστρέψει σε άριστη κατάσταση και με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση. Η Επιχείρηση υποχρεούται είτε να του επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα, είτε να του προσφέρει εναλλακτικά προϊόντα ίσης αξίας. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αναλογεί στην αμοιβή του μεταφορέα για την αποστολή των προϊόντων στον πελάτη. Προκειμένου να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της επιστροφής, ο ενδιαφερόμενος πελάτης παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Επιχείρηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστροφές υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς:

 • Δεν γίνονται δεκτά προς επιστροφή προϊόντα μακιγιάζ και αποσμητικά, για λόγους υγείας.
 • Δεν γίνονται δεκτά προς επιστροφή προϊόντα που έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί.
 • Το αίτημα επιστροφής μπορεί να γίνει δεκτό εφόσον υποβληθεί μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητά την επιστροφή προϊόντος που είναι ελαττωματικό ή κατεστραμμένο, παρακαλείται να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατόν με την Επιχείρηση, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα. Ιδίως σε περίπτωση επικοινωνίας μέσω e-mail, ο πελάτης παρακαλείται να αποστείλει και σχετικές φωτογραφίες του προϊόντος.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως προς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, καθώς και από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που προσδιορίζουν τους χρήστες της ιστοσελίδας άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου.

Η συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων – Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το "https://www.noharmcharm.gr/" προκειμένου να διευκολύνεται η άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του καταστήματος και των χρηστών/πελατών. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις, καθώς και να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με την εκτέλεση των παραγγελιών τους.

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό και φυσικό κατάστημα. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες/πελάτες της, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες της και στο πλαίσιο του εμπορικού σκοπού της και της βέλτιστης εξυπηρέτησης των χρηστών/πελατών.

Για ποιους λόγους και με ποιους τρόπους η Επιχείρηση συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα;

Η Επιχείρηση σχεδίασε την ιστοσελίδα της έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός αν το επιθυμούν. Οι χρήστες της ιστοσελίδας καλούνται να παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να υποβάλουν ένα αίτημα επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή να εγγραφούν στην ιστοσελίδα.

Η Επιχείρηση συλλέγει τους παρακάτω τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

 • στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την υποβολή αιτήματος επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας: διεύθυνση e-mail, περαιτέρω στοιχεία εάν ο χρήστης το επιθυμεί ή το κρίνει απαραίτητο, συνημμένα αρχεία που τυχόν συνοδεύουν το μήνυμα του πελάτη.
 • στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτης και τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail και προσωπικός κωδικός.
 • στοιχεία που δίνει ο χρήστης προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων. Κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητήσει ο χρήστης.
 • στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς ή αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούνται κατα καιρούς,
 • στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης ιστοσελίδας ή πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

Χρήση των Δεδομένων

Σκοποί Εκτέλεσης της Παραγγελίας

Η Επιχείρηση κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνουν οι χρήστες κυρίως προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους σχετικά με: την παράδοση της παραγγελίας, την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το κατάστημα, ειδικές προσφορές, παραλαβή δώρων μετά από διαγωνισμό ή άλλη παρόμοια ενέργεια. Τα ως άνω προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών θα διατηρούνται από την Επιχείρηση για 5 χρόνια, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών και να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της. Για να καθορίσει το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων, η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα εξής κριτήρια:

 • στην περίπτωση εκτέλεσης της παραγγελίας (σύμβαση πώλησης), διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα καθόλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης και ιδίως μέχρι να ολοκληρωθεί με την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση του πελάτη ή την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα.
 • στην περίπτωση παροχής της συγκατάθεσης του πελάτη για ενημερώσεις εμπορικής προώθησης (π.χ. newsletter, ειδοποιήσεις προσφορών για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος), διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι ο πελάτης να καταργήσει την εγγραφή του ή να ζητήσει τη διαγραφή της.
 • στην περίπτωση διενέργειας κληρώσεων ή διαγωνισμών, διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών αυτών και την παραλαβή των δώρων από το δικαιούχο.

Σκοποί Διαφήμισης

Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της, η Επιχείρηση ενδέχεται να στέλνει μηνύματα εμπορικής προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να επιλέξει τα είδη των επικοινωνιών που επιθυμεί να λάμβάνει οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα από το λογαριασμό του στην ιστοσελίδα.

Η Επιχείρηση δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των χρηστών/πελατών της για διαφημιστικούς σκοπούς, παρά μόνο με την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση των ίδιων. Ωστόσο, η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση e-mail που έχει λάβει από υπάρχοντες πελάτες, για να παράσχει ενημερωτικό υλικό σχετικά με προϊόντα παρόμοια με αυτά που προηγουμένως έχουν ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως τους ενδιαφέρουν.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στη λήψη προωθητικών μηνυμάτων είτε ζητώντας τη διαγραφή του από τη λίστα παραληπτών μέσω e-mail προς την Επιχείρηση, είτε προβαίνοντας στη σχετική ρύθμιση στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του, είτε ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που βρίσκονται στο ενημερωτικό e-mail που λαμβάνει.

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Είναι πιθανό η Επιχείρηση να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει και να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών και των συστημάτων πληροφορικής της Επιχείρησης. Είναι επίσης πιθανό να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, για σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας της Επιχείρησης ή άλλων προσώπων.

Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους και στην πολιτική προστασίας δεδομένων, εκτός εάν ο χρήστης/πελάτης έχει παράσχει ειδικά τη συγκατάθεσή του και για άλλη χρήση των δεδομένων του. Η Επιχείρηση δεν θα συλλέξει περισσότερα ή άλλους τύπους δεδομένων, πέρα από αυτά που είναι απαραίτητα για τον αντίστοιχο σκοπό. Εάν υπάρξει ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, η Επιχείρηση θα ενημερώσει προηγουμένως το χρήστη/πελάτη και θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς μόνο κατόπιν σχετικής άδειάς του.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται;

Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πιστοποιούν και δηλώνουν την ταυτότητα των χρηστών/πελατών, παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της Επιχείρησης.

Η προσκόμιση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των χρηστών/πελατών σημαίνει ότι συναινούν στη χρήση των δεδομένων από την Επιχείρηση για τους λόγους που αναφέρονται στην πολιτική προστασίας δεδομένων.

Η Επιχείρηση απαιτεί από τους εργαζομένους της, καθώς και τα συνεργαζόμενα τρίτα πρόσωπα (π.χ. υπεύθυνος ιστοσελίδας), να παρέχουν στους χρήστες/πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση η Επιχείρηση δεν μοιράζεται με τρίτους τα προσωπικά στοιχεία χωρίς προηγούμενη συναίνεση του χρήστη/πελάτη, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί μέσω νομικής διαδικασίας και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις για την εκάστοτε περίπτωση (π.χ. όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης).

Μεταβίβαση της Επιχείρησης

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, πώλησης ή άλλης μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Επιχείρησης («Μεταβίβαση Επιχείρησης»), η Επιχείρηση θα μεταφέρει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα, όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Επιχείρηση θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξακολουθήσει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσει τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Περιεχόμενο συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τρίτων προσώπων

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των τελευταίων, οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης των χρηστών και η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, αποδέχεται, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων, ούτε και των ιστοτόπων στους οποίους αυτοί παραπέμπουν.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών, εκτός αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν γίνει αντιληπτό ότι συλλέχθηκαν προσωπικά δεδομένα παιδιού κατά λάθος, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το www.noharmcharm.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή που παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. μέσω e-mail). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στην πιστοποίηση της ακρίβειας και της ορθής χρήσης των στοιχείων αυτών.

Όσον αφορά στην εκτέλεση των πληρωμών, διευκρινίζεται ότι η Επιχείρηση δεν συγκεντρώνει ούτε διατηρεί τα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της παραγγελίας, καθώς αυτή λαμβάνει χώρα στο ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον της τράπεζας. Προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών , η Επιχείρηση εφαρμόζει στο σύνολο της ιστοσελίδας πρωτόκολλο ασφαλείας https. Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται στο πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer). Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Το www.noharmcharm.gr κάνει χρήση του πρωτοκόλλου SSL σε όλες τις σελίδες του με μέγεθος κλειδιού 128 bit. Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά. Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιχείρηση εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχει υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι διαδικασίες ασφαλείας των πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα. Αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες της Επιχείρησης, τις αλλαγές στην τεχνολογία και τις νομικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή στους άμεσους συνεργάτες της Επιχείρησης, οι οποίοι απαιτείται να έχουν τη σχετική πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης σχετικής με τα προσωπικά δεδομένα, η Επιχείρηση θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών, αλλά σε κάθε περίπτωση η προστασία ορισμένων στοιχείων (π.χ. του προσωπικού κωδικού πρόσβασης) εξαρτάται αποκλειστικά από τους χρήστες/πελάτες.

Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων και πληροφοριών

Οι χρήστες του www.noharmcharm.gr έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην ιστοσελίδα.

Εάν επιλέξουν να διαγράψουν μια πληροφορία, το www.noharmcharm.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του το συντομότερο δυνατό. Για τη προστασία και την ασφάλεια των χρηστών το www.noharmcharm.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση, αλλαγή, διαγραφή προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιχείρηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

Τα νόμιμα δικαιώματά των χρηστών

Ως υποκείμενα των δεδομένων, οι χρήστες έχουν συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από αυτούς. Η Επιχείρηση σέβεται τα δικαιώματα των χρηστών και ασχολείται επαρκώς με τις σχετικές ανησυχίες και ερωτήσεις τους.

Τα επιμέρους δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, όπως προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

 • ανάκληση της συγκατάθεσης: όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, αυτός μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του οποιαδήποτε στιγμή.
 • διόρθωση: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την Επιχείρηση να διορθώσει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να διορθώσει τα προσωπικά στοιχεία με την είσοδο στον προσωπικό λογαριασμό του. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι η Επιχείρηση καταβάλλει εύλογη προσπάθεια να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή ή τον έλεγχό της ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της.
 • περιορισμός: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την Επιχείρηση τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εάν:
  • αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,
  • η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείται τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων,
  • η Επιχείρηση δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, αλλά ο χρήστης τα χρειάζεται για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
  • έχει αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύει η Επιχείρηση, ως προς το κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά του υπερισχύουν της Επιχείρησης.
 • πρόσβαση: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Επιχείρηση για τον ίδιο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της, το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται, την πηγή και τον τρόπο με τον οποίο συλλέχθηκαν, τα πρόσωπα στα οποία έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Ο χρήστης μπορεί να λάβει από την Επιχείρηση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί για τον ίδιο χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο.
 • φορητότητα: κατόπιν αιτήματος του χρήστη, η Επιχείρηση θα μεταφέρει τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή του ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αυτή τη μεταφορά των δεδομένων του αντί να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την Επιχείρηση.
 • διαγραφή: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την Επιχείρηση να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
  • όταν ο χρήστης έχει το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ασκεί το δικαίωμα αυτό,
  • όταν η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη και εκείνος αποσύρει τη συγκατάθεσή του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία,
  • όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη,
  • όταν η επεξεργασία εκ μέρους της Επιχείρησης απαιτείται για τη συμμόρφωσή της με μια νομική υποχρέωση, και ιδίως με τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος, καθώς και τη στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • εναντίωση: ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λόγω ιδιαίτερης κατάστασής του, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική του συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον ης Επιχείρησης ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν μπορεί να αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν ο χρήστης εναντιώνεται στην επεξεργασία, παρακαλείται να διευκρινίσει κατά πόσον επιθυμεί τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους από την Επιχείρηση.
 • υποβολή καταγγελίας: σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που κατοικεί ή όπου παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

Γενικά ως προς τις παραπάνω διαδικασίες, σημειώνονται οι ακόλουθες πρακτικές πληροφορίες:

 • Χρονική περίοδος: η Επιχείρηση θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημα του χρήστη σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματος.
 • Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η Επιχείρηση να μην είναι σε θέση να παρέχει πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αίτημα πρόσβασης δεν γίνει δεκτό, ο χρήστης θα ενημερωθεί για το λόγο άρνησης.
 • Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιχείρηση ενδέχεται να είναι σε θέση να αναζητήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχει στην αίτησή του. Για παράδειγμα, δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να βρεθούν ακόμα κι όταν ο χρήστης παρέχει το όνομα και τη διεύθυνση e-mail του είναι: δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης και δεδομένα που συλλέχθηκαν από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εφόσον το σχόλιο έχει δημοσιευθεί υπό κάποιο ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό στην Επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί ο χρήστης ως υποκείμενο των δεδομένων, η Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το σχετικό αίτημα, εκτός άν της παράσχεθούν πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του χρήστη.

Για την άσκηση οποιουδήποτε νόμιμου δικαιώματος, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Επιχείρηση τηλeφωνικά ή μέσω e-mail.

Περιοδικές Αλλαγές

Καθώς η Επιχείρηση επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της σε σταθερή και μόνιμη βάση, ομοίως θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Προτείνεται στους χρήστες να διαβάζουν τακτικά την επικαιροποιημένη πολιτική, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Πολιτική Χρήσης Cookies ως προς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Το www.noharmcharm.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.noharmcharm.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, καθώς και να συλλέγονται δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει πληροφορίες στους χρήστες/πελάτες, να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες τους, αλλά και για να παρουσιάζει διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των χρηστών/πελατών. Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.noharmcharm.gr.

Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αναγκαία Cookies: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist, την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του www.noharmcharm.gr, περιορίζεται η προσωπική εμπειρία πλοήγησης του χρήστη, καθώς και υπολειτουργούν οι βασικές λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Cookies λειτουργικότητας: αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ώστε να είναι δυνατόν να του προτείνονται τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες του ή τις προηγούμενες επιλογές του, βοηθώντας τον έτσι να βρίσκει πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητά.
 • Cookies επιδόσεων: τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιο σημείο της ιστοσελίδας επισκέπτονται πιο συχνά ή εάν αντιμετωπίζουν κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του www.noharmcharm.gr.
 • Cookies Διαφήμισης: αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με το χρήστη και τα ενδιαφέροντά του. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες του, περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης βοηθούν την Επιχείρηση στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ενεργειών της.
 • Cookies Analytics: είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και δίνουν στην Επιχείρηση τη δυνατότητα να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που προσφέρει στους χρήστες.

Περισσότερα σχετικά με τα Cookies Analytics & Cookies Διαφήμισης

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.noharmcharm.gr. To www.noharmcharm.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη των χρηστών στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ. Ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να απενεργοποιήσει τη συλλογή cookies από την Google πατώντας εδώ. Επίσης, μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser: Chrome, Firefox, Edge κλπ), να τον ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζει ο ίδιος τη λήψη του ή την απόρριψή του. Στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητές του.

Επίσης, τo www.noharmcharm.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης δικτύου εμφάνισης Google κλπ) και συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους χρήσης (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ) και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Google (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ). Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων, ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικτύου εμφάνισης Google. To www.noharmcharm.gr συμμορφώνεται με την πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.

Τo "https://www.noharmcharm.gr/" και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies (όπως τα cookies του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπο, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίζονται οι διαφημίσεις του www.noharmcharm.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα. To www.noharmcharm.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) μέσω του Google Analytics.

Διαφημιστές τρίτων μερών, καθώς και άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες των χρηστών στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Επιχείρησης και, ως εκ τούτου, η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση τους.

Περιοδικές Αλλαγές

Αντίστοιχα με την πολιτική προστασίας δεδομένων, η Επιχείρηση επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της συνεχώς. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική cookies. Προτείνεται στους χρήστες να διαβάζουν τακτικά την επικαιροποιημένη πολιτική, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποοποίησει την πολιτική cookies οποτεδήποτε, με μοναδική υποχρέωση να αναρτήσει την επικαιροποιημένη πολιτική στην παρούσα ιστοσελίδα το συντομότερο δυνατό. Από την ανάρτηση αυτή θα ισχύσουν οι οποιεσδήποτε αλλαγές.

Μενού

Ρυθμίσεις

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος